top of page

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੇਦਾਅਵਾ

1. ਸ਼ੁੱਧਤਾ


ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।2. ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ:
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ - ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਗਿਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਪਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


3. ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ


ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।4. ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


5. ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ


ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।


6. ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ (ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ( ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ)। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


7. ਹੋਸਟਿੰਗ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

bottom of page